نام دوره:

نور و نورخواني در عكاسي و سينما

استاد/اساتید:

ساعد نيك ذات
مدت دوره:
تعداد جلسات:
۶
ساعات هر جلسه:
۴
روزهای برگزاری:
یک روز در هفته
توضیحات:

تجربه زیستی بشرازآغاز تا کنون براین پایه استوار است که درک پیرامون در مرحله نخست ، توسط حس بینایی و با استفاده از عامل  نوربه وجود می آید وچهار حس دیگر با افزودن حس متافیزیکی و تجربه زیستی هر فرد ، به عنوان پشتیبان و مکمل حس بینایی عمل می کنند .درکنار برقراری ارتباط با اشکال گوناگون محیطی توسط حواس انسان ،آنچه برای زندگی فرحبخش نیاز است ،درک زیبایی توسط آدمی است واین همان عامل برتری چشم بر دیگر اعضا بدن انسان ، با استفاده از امواج الکترو مگنتیک است . برخورد نور با اشیاء و اجسام و باز تاب آن در هر لحظه می تواند برداشتهای متفاوتی را برای انسان در پی داشته باشد واین درک متفاوت از زیبایی، پایه استوار تداوم هنر در سده های گوناگون است.

در این کارگاه کنترل نور به شکل عملی وبر پایه مبانی تئوری وبر اساس سرفصل های زیرمورد بررسی قرار می گیرد
:تئوری درک  نور

چشم انسان چگونه نور را می بیند

تاثیر نقاشی و نقاشان بر نورپردازی

نقش نور در عکاسی و سینما

شاخص های کنترل نور : سرچشمه ، شدت ،کیفیت ، دمای رنگ ، راستا و تصاد

ابزار های کنترل نوردر مکان های داخلی وبیرونی، و میزان نور مورد نیاز

ابزار خوانش نور  و رنگ نور

کارت خاکستری و نقش آن در نورخوانی

روشهای نورخوانی

استفاده از ابزاز ساده تا پیشرفته در نور پردازی همراه با کار عملی و نمایش اسلاید و فیلم

تاریخ شروع و پایان:

رزرو آنلاین

نام و نام خانوادگی:
 
سال تولد:
جنسیت:
 
وضعیت تاهل:
 
                 مدرک تحصیلی:
 
تلفن همراه:
ایمیل:
از پر کردن فیلد روبرو خودداری کنید