نام دوره:

داستان نويسي

استاد/اساتید:

امير حسن چهلتن
مدت دوره:
سه ماه
تعداد جلسات:
ساعات هر جلسه:
روزهای برگزاری:
یک روز در هفته
توضیحات:


در این کلاس علاوه بر تدریس اصول و مقدمات داستانگویی که ژانرھای داستان کوتاه و رمان را در بر می گیرد، در ھر جلسه قسمتی از وقت کلاس به کار کارگاھی اختصاص خواھد داشت. مطالبی که در کلاس مطرح خواھد شد به این شرح است: ـ تاریخچه کوتاھی از پیدایش انواع ادبیات داستانی با تکیه بر داستان کوتاه و رمان مدرن و تفاوت ھای اساسی آن با حکایت ھای کلاسیک در ادبیات فارسی و داستان ھای منظوم. ـ انواع داستان کوتاه(با استناد به چند داستان معاصر فارسی)، اھمیت زبان و مراتب آن، پلات، ساختار، شخصیت پردازی، روایت خطی و غیر خطی، عنصر تعلیق، راوی کودک، تفاوت ھای اساسی ادبیات واقعیت گریز(بازاری) و ادبیات تعبیری، رابطه دو سویه ادبیات و سینما. در کار کارگاھی ھنرجویان داستانھای خود را می خوانند و جنبه ھای مختلف آن با ھدایت استاد به بحث عمومی گذاشته خواھد شد و داستان بر اساس پیشنھادھای جدید درباره نویسی خواھد شد.

تاریخ شروع و پایان:

رزرو آنلاین

نام و نام خانوادگی:
 
سال تولد:
جنسیت:
 
وضعیت تاهل:
 
                 مدرک تحصیلی:
 
تلفن همراه:
ایمیل:
از پر کردن فیلد روبرو خودداری کنید